Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen nollaE Oy:n verkkosivuston asiakaspalauterekisterin rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
nollaE Oy
Lemminkäisenkatu 14-18 A
20520 TURKU
p. +358 20 7432 222
sähköposti: info@nollae.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jerker Brandt
sähköposti: jerker.brandt@nollae.fi
p. +358 40 525 6298

Rekisterin nimi
nollaE Oy:n verkkosivuston asiakaspalauterekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa verkkolomakkeen kautta yhteyttä ottaneen henkilön tavoittaminen, jotta hänen esittämäänsä tiedusteluun tai antamaansa palautteeseen voidaan vastata. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
nollaE Oy:n asiakaspalauterekisterin tietoja käsittelevät yrityksen palvelusta vastaavat omat asiantuntijat. Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta markkinointiin liittyviä tarkoituksia varten, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
nollaE Oy:n asiakaspalauterekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja  käsitellään luottamuksellisesti.

Henkilötietojen säilytysaika
nollaE Oy säilyttää asiakaspalauterekisterin henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen edellä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Rekisteröity voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan seuraavassa kohdassa kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella nollaE Oy:n asiakaspalauterekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Google Analytics ja evästeet
nollaE Oy:n verkkosivustolla käytetään Googlen (Google Inc.) toimittamaa Google Analytics -ohjelmaa, joka tekee sivuston käytön seurantaa. Seurannan mahdollistamiseksi Google Analytics käyttää evästeitä. Evästeet ovat käyttäjän verkkoselailuun käytettävälle laitteelle siirrettäviä tekstitiedostoja. nollaE Oy:n verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto (vakiomuotoiset internetin kirjautumistiedot, käyttäjän IP-osoite mukaan lukien sekä käyntitiedot nimettöminä) siirtyy ja tallentuu Googlen palvelimille. Käyttäjän IP-osoite anonymisoidaan ennen kuin se lähetetään Googlelle. Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon. Google Analyticsin evästeiden käytön voi estää lataamalla ja ottamalla käyttöön Google Analytics Opt-out Browser Add-on -vaihtoehdon.