Pengar kastas för tillfället i praktiken bort. Byggnader släpper hela tiden ut värme som skulle kunna användas istället för att kastas bort. Detta är vad som kallas spillvärme.

Den exakt mängden spillvärme som är tillgänglig att användas känner man inte till. Baserat på forskning runt ämnet har redan Finlands industri överloppsvärme till ett värde på hundratals miljoner euro. På sommaren är överloppsvärme till och med ett problem.

Hur bör man då gå till väga för att tillvarata spillvärme? För detta finns det redan teknologiska lösningar. Det största hindret för användning av spillvärme har än så länge varit att den säsongmässiga efterfrågan och utbudet av värmeenergi inte matchar. Den värme som naturligt uppstår och spillvärmen från byggnader under sommaren har representerat ett problemavfall. Å andra sidan kostar det skjortan att värma under vintern då minusgraderna anlänt.

Säsonglagring av värme är lösningen på problemet att den säsongmässiga efterfrågan och utbudet av värmeenergi inte matchar

Tornhuset i Skanssi har ett energisystem som bland annat använder underjordisk lagring för värmeenergi.

Det finns ändå en lösning till problemet att den säsongmässiga efterfrågan och utbudet av värmeenergi inte matchar: säsonglagring. Säsonglagring möjliggör att överloppsvärmen som uppstår under sommaren kan lagras för att sedan användas under vintern.

Intresset för säsongförvaringen av värmeenergi växer hela tiden. Tack vare denna kan man få till stånd betydande besparingar i vinterns uppvärmningskostnader. nollaE har planerat energisystem vilka använder säsonglagring. Som exempel på dessa kan nämnas  Tornhuset i Skanssi-höghusets, samt det för tillfället under konstruktion varande Åbo Torgparkerings energisystem. I dessa laddas under sommaren solens värmeenergi ned i marken.   Under vintern tas den lagrade värmen i bruk för uppvärmningen av utrymmena och samtidigt kan värmen utnyttjas för exempelvis snö- och issmältning.

Synergi genom omorganisering av energiflöden

Nikolas Salomaa berättade vid Shift Business Festival i augusti om användning av spillvärme och säsongförvaring. Bild: Julius Töyrylä

Runt oss finns väldiga mängder av värmeenergi som för tillfället går till spillo istället för att användas. Infrastrukturen och industrin vilken finns i byggnaders omgivning producerar värme vilken skulle kunna samlas in för senare bruk eller alternativt användas genast.

I stora drag innebär det att energi i en byggnad används för uppvärmning medan den bredvidliggande byggnaden använder energi för nedkylning. När dessa byggnaders olika energibehov tas i beaktande upptäcker man möjligheter för båda parter att på ett ekonomiskt lönsamt sätt omorganisera energiflödena för att uppnå synergi och optimal energieffektivitet.

Omorganisering av energiflöden förändrar energiförbrukningen och möjliggör fastighetsförvaltning på en nästan nollenerginivå. Samtidigt kan koldioxidutsläppen minimeras. Men det kräver en förändring av tankesätt hos flera parter såsom fastighetens ägare, byggaren av fastigheten, byggbranschens aktörer, offentliga sektorn och energibranschen. De första stegen i rätt riktning har tagits men det finns ännu mycket kvar att göra.