Då Åbo Torgparkering blivit färdigbyggd är den oss veterligen Europas första nollkoldioxidparkering. Genom en nollenergilösning producerar en underjordisk parkeringsanläggning som minst den mängd energi den själv använder. Vid planeringen av Åbo Torgparkering har energieffektivitet haft en central roll. För optimeringen av energieffektivitet och planeringen av energilösningar ansvarar energieffektivitets konsultbyrån nollaE.

”I projekt likt detta är optimering av energieffektivitet en betydande del av planeringen, genom vilken det säkerställs att lägsta möjliga energiförbrukningen kan uppnås under byggnadens hela livscykel. Vi har i samband med detta planerat tekniskt och ekonomiskt den bästa och hållbara energilösningen”, säger VD:n för nollaE Nikolas Salomaa.

nollaEs planerade lösning minskar koldioxidutsläppen med runt 950 ton per år. Innovativ planering kombinerar solenergi, geotermisk energi och underjordisk värmelagring. Markundersökningarna och mätningsresultaten för värmeledningsförmåga är ur projektets synvinkel mycket gynnsamma.

”Åbo Torgparkerings jordmån är sådan att den möjliggör maximalt utnyttjande av en lösning av denna typ. Enligt våra beräkningar kommer Åbo Torgparkering att uppnå toppresultat vad gäller utnyttjande och återvinning av värmeenergi”, säger Salomaa.

Genom att placera rörledningar under gatustenarna på Salutorgets yta kan solens värmeenergi tas till vara. Den uppsamlade värmen lagras med hjälp av energipålar i lerjord på ett 50 meters djup under torget. Under sommaren är mängden värmeenergi som lagras i värmelagret 11,2 GWh och värmeeffekten på energilösningen uppskattas till 6,6 MW. Mängden förvarad värmeenergi motsvarar den årliga värmeförbrukningen för cirka 560 egnahemshus.

När lösningen är klar antas den vara världens största lagring av solenergi. ”Oss veterligen har det ingen annanstans byggts ett så här sort solvärmelager. I Alberta, Kanada, har värmebatterier för 53 egnahemshus byggts, men detta beräknas vara tolv gånger större”, säger Salomaa.

Också Salutorgets snösmältningssystem planeras få den värmeenergi som krävs med hjälp av samma teknik. Värmen som lagras under sommaren används på vintern för att värma den underjordiska parkeringen och för att hålla torget ovanför parkeringsområdet snöfritt.

”Åbo Torgparkering strävar till att genom sina energilösningar vara en föregångare i Finland. Det är fantastiskt att det finns sådan expertis och nytänkande när det gäller att optimera energieffektiviteten i byggnader och i planering av energilösningar”, berömmer Jari Pölönen, som är verkställande direktör för T-Park.


Byggandet av parkeringsplatser under Salutorget i Åbo är del av helehetsförnyandet av Åbo centrum. Under sommaren 2018 gjordes arkeologiska utgrävningar på Salutorget och själva byggarbetet började under den gågna hösten.